Наш Дом здравља је акредитован на седам година

ВД директора Агенције за акредитацију здравствених установа Србије , Др Радољупка Радосављевић, донела је у јануару 2015. године Решење о издавању сертификата о акредитацији Дома здравља "Др Јован Јовановић Змај" на период од седам година - најдужи могући период који установа може стећи акредитацијом. Сертификат на седам година установа може добити уколико је остварено више од 71% оцена 4 и 5. Наш Дом здравља је остварио 91,13% оцена 4 и 5.

Сертификат нам је уручен 21. априла на свечаности у Београду.

СТАНДАРДИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ПРИМАРНОГ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

Стандарде за акредитацију Домова здравља можемо поделити у четири категорије:

Стандарди у вези са лечењем / услугама пруженим пацијенту : Ови стандарди су сачињени да прате процес лечења / пружања услуге пацијенту од момента пријема у дом здравља, преко планирања и спровођења лечења, до окончања лечења / пружања услуге или упућивања на други облик лечења. Формирана су поглавља општу медицину, гинекологију, педијатрију, специјалистичко консултативну службу и посебно поглавље за поливалентну патронажу.

Стандарди за рад служби клиничке подршке: Стандарди за акредитацију лабораторија, радиолошке дијагностике и апотеке.

Стандарди рада пратећих служби: Пратеће службе су, како сам назив подразумева, службе у оквиру болнице које помажу (прате) процес спровођења лечења. Сачињена су три поглавља у вези с пратећим службама: животна средина (укључујући контролу ширења инфекција, управљање медицинским отпадом, масовне несреће и акцидентне ситуације, централну стерилизацију и безбедно коришћење опреме, материјала, медицинских уређаја и простора), људске ресурсе и управљање информацијама. На основу приоритета у вези са развојем и концентрисањем, овим стандардима обухваћене су само поједине области.

Стандарди који се односе на руковођење и управљање: Ови стандарди се односе на руководство - руковођење у здравственој установи и стандарди управљања - управљање који се односе на рад Упрвног одбора. И овим стандардима су, на основу приоритета у вези са развојем и концентрисањем, обухваћене само поједине области.